بانگ دانش پارسا

کافیست کار خود را به ما بسپارید


معرفی مدیران و اعضای هیئت مدیره

مسئول بخش گرافیک: آقای مهدی اسماعیلی

مسئول بخش اپلیکیشن: آقای حامد فرح آبادی

مسئول بخش سایت: خانم شیما کرزیان

مسئول بخش تصویربرداری: آقای رضا فکری