بانگ دانش پارسا

کافیست کار خود را به ما بسپارید


جلسه معارفه

جلسه معارفه

در جلسه معارفه طی این جلسه دوستان با معرفی خود و اطلاعات در مورد حرفه و شغلشان مورد معرفی قرار گرفتند.و هم چنین نظرات و ‍پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد مطرح شد که با عنایت به خداوند جامعه عمل بپوشانیم